با عقل و فهم و دانش دادِ سخن توان                    
چون جمع شد معانی ، گوی بيان توان زد                    

 

          ـــ از دغدغه های مهم مديران ، مسئـولان و کارشناسان سازمانـها در انتـهای سال ، ارائـه گزارش سالانه عملکرد ، اهداف آتی

         و استراتژيکی سازمان و يا گزارش جمعبندی فعاليتها به هيات مديره و يا مجامع عمومی است به نحوی که جذاب و تاثير

        گذار باشد .

 

      ـــ   ويا پيش می آيد مديران به مناسبتی در جمع کارکنان سازمان به منظور ايجاد تحرک ، پويائي و زمينه سازی برای جلب

          همکاری و مشارکت بيشتر آنان سخنرانی های انگيزشی ايراد نمايند .

 

      ـــ  و يا شما فارغ از مسائل کاری و سازمانی ، قصد داريد ، ايده ها ، افکار ، نظريات و تجربيات شخصی و يا نتايج مطالعات

          و تحقيقات علمی تخصصی خود را در يکی از مجامع علمی مانند همايشها ، کنفرانسها و نظاير آن بصـورت سخنرانی و 

          يا ارائه مقاله به مدت حداکثر 20 تا 30 دقيقه ارائه نماييد .

 

          توجـه داشته باشيـد در هر سه شـکل فوق الذکر ، شـما قبـل از هـر چيز بـه ايـن موضـوع فـکر خـواهيد کـرد که از کجا؟

          و چگونه ؟ متن سخنرانی خود را تهيه نموده و به چه طريق آنرا ارائه نمايم ؟ که جذاب و تاثير گذار باشد .

 

          جری وايزمن Jerry Weissman ارائه دهنده معروف دنيای مديريت در کتاب خود به نام Presentation to win -

          ارائه موفق- می گويد روزانه سی ميليون سخرانی با موضوعات مختلف در جهان ارائه می شود اما ميليون ها ارائه ناموفق

          می ماند و ميليونها ارائه ديگر با خستگی ، بی حوصلگی مخاطبين مواجه می شود فقط در حدود چند صدهزار ارائه موفق

          می شوند با مخاطب ارتباط درست و منطقی برقرار کنند .

                   

         بارها شاهد بوده ايد که پای سخنرانی "الف" نشسته ايد اما بدليل معرفی نامناسب و غير موثر و ارائه سردی که داشته است

         نه تنها چيزی دستگيرتان نشده بلکه سالن جلسه را به بهانه های مختلف ترک کرده ايد و يا پای سخنرانی "ب" بوده ايد که

         به دليل داشتن بيانی گرم و جذال و سخنرانی پر محتوای او حتی نتوانسته ايد لحظه ای چشم از وی برگيريد .

 

                   ســـــــــئــوال

          بـه چه دليل در سخنرانی " الف" مخـاطبين بـه تدريج محل سخنـرانی را ترک می کردند و در نـتيجه ميليونها ارائه ناموفق

          می ماند ؟ اما در سخنرانی "ب" از توجه مخاطبين لحظه ای هم دريـغ نمی شود ؟ پاسخ جری وايزمن اينـست که سـخنران

         "ب" توانسته بود بين ارائه کننده و دريافت کننده تعامل صحيحي برقرار نمايد .

 

             به قول حضرت مولانا :

                                      دَم مَزن تا بشنوی زان دَم زنان                    آنچه نايد در زبـان و در بــيــان

                                      دَم مَزن تا بشنوی زان آفـتـاب                    آنچه نايد در کتاب و در خِطاب

 

           مطالعات نشان داده است کسی می تواند يک سخنرانی گرم و جذاب و اثرگذار ارائه نمايد که :

                           علاوه بر دانش و اطلاعات کافی ،

                           قدرت بيان ،

                           مهارت های برقراری ارتباط کلامی داشته باشد .

 

                                                           *                *                *

      ــ  در پاسخ به نـياز علاقـه مندان به فراگيری اصول و فـنون سخـنرانی و چگونگی تـهيه و تـنظيم متن سخنرانی ، اينجانب با

         تـوجه به سالها مـطالعه و تـحقيقات و تجربيات شـخصی و مشاهـدات نـقاط ضعف جمعی از سخنرانان و ارائه دهندگان 

         مقالات در بيش از يکصد همايش و کنفرانس و ........

         سمينار آموزشی اصول و فنون سخنرانی را طراحی نموده و به مورد اجرا گذارده ام که تاکنون مورد توجه واقع شده

         است .

         علاقه مندان به شرکت در اين سمينار يک روزه می توانند جهت ثبت نام با مراکز زير تماس حاصل نمايند .

                                                                                                 با آرزوی موفقيت : مهدی احمدی

 

ليست مراکزی که می توانيد برای ثبت نام در سمينار آموزشی

ــــــ اصول و فنون  سخنرانی و تهيه و تنظيم متن سخنرانی ــــــ

تماس حاصل نماييد .

 

                        نــــــــــام                                              شماره تلفن                            مسئول       

    1- مرکز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران               9-88310113 داخلی 234            

    2- انجمن مديريت ايران                                     88824886                               خانم مهندس صائميان

    3- سازمان مديريت صنعتی استان فارس                   2285045-0711                       خانم کريمی

    4- شرکت سامان به اندیش                                  88318550 داخلی 106               خانم نظری

    5- مرکز آموزش و پژوهش صنايع ايران                    39-22360035                          آقای مهندس ياوری

            

 

aaaaaaaaaaaaiii

 ی